B&C werk en scholing
 

 

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de stichting  B&C is om middels begeleiding en coaching, jongeren, die dreigen uit te vallen te behouden voor het onderwijs. De doelrealisatie vindt plaats in overleg met de jongere.

Daarnaast biedt de stichting op verzoek van derden programma's aan op het gebied van gesprekstechnieken, sollicitatietrainingen, schuldhulpverlening, sociale vaardigheden ed., al dan niet in relatie tot het vinden van een baan.

Doelgroep

Jongeren op het MBO in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar, die door onder meer veelvuldig schoolverzuim en een verhoogde kans op schooluitval, problemen thuis, geen zin, ziekte en schulden uiteindelijk de opleiding dreigen te verlaten.

Werkgebied

De werkzaamheden van de stichting richten zich op de opleiding financiële beroepen van het Zadkine College aan het Benthemplein in Rotterdam.

 Werkwijze

Om bovengenoemde doelstelling te realiseren, vindt er met iedere jongere die zich op eigen initiatief meldt of door een mentor of SLB coach(SLB= Studieloopbaanbegeleider) van de opleiding naar de stichting wordt verwezen, een intakegesprek plaats (de instroomfase).

Naar aanleiding van een intakegesprek en eventueel een beroepskeuzetest wordt er een diagnose opgesteld en een daaraan gerelateerd plan van aanpak opgemaakt. In het met de jongere opgesteld plan van aanpak wordt aangegeven welk traject het best gevolgd kan worden. Het traject wordt vastgelegd in een contract.

De jongere blijft op de opleiding en behoudt derhalve zijn studiefinanciering. Medestudenten en/of functionarissen uit het bedrijfsleven worden zonodig ingezet als voorbeeldfunctie; zij fungeren als buddy’s voor de jongeren. De ervaringen en verwachtingen onderling worden zodoende gedeeld en uitgewisseld en wordt de keus voor een type onderwijs of baan mede daardoor in gang gezet.