B&C werk en scholing
 

Begeleiding

Bij het gehele begeleidingsproces van de jongere wordt de systeemgerichte benadering gehanteerd d.w.z., dat zijn of haar omgeving erbij wordt betrokken en volgt de jongere diverse (inzichtbevorderende) individuele gesprekken. Hierbij staan de persoonlijke problemen van de student centraal.

De stichting heeft inmiddels een netwerk aan relaties opgebouwd. Met de opleiding financieel van niveau 3 t/m 4 van het roc Zadkine Rotterdam zijn er afspraken gemaakt m.b.t. verwijzing van studenten van genoemde stichting. Ook met de uitzendbranche en het bedrijfsleven zijn er afspraken gemaakt m.b.t. het aanbod van banen voor het geval de jongere door omstandigheden genoodzaakt is de opleiding vroegtijdig te verlaten.

Daar waar er sprake is van veelvuldig schoolverzuim, dreigende schooluitval of vroegtijdige schoolverlating, verwijst de mentor/SLB coach de jongere naar een medewerker van de stichting die zijn werkplek heeft in het gebouw waar de jongere de opleiding volgt.

Deze medewerker neemt contact op met de jongere voor het maken van een intakegesprek en bespreekt met de jongere de begeleidingstrajecten die voor hem/haar van toepassing zijn. Bevindingen van deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Pas na toestemming van de jongere worden betrokkenen ingelicht.

Nazorg

Om eventuele terugval van de jongeren te voorkomen, biedt de stichting nazorg voor de duur van maximaal 6 maanden